Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se  podávají písemně na adresu:

Úřad městysu Křivoklát
Dr. M. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát
 
Elektronicky:
- podatelnou:
epodatelna@mestys-krivoklat.cz
- datovou schránkou:
wizb3x9
 
Osobně:
- v úřední dny:
 
Pondělí: 8.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 17.00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
 
 Lhůty:
 - Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 - Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace
   (§ 14 odst. 3,písm. a) - 7 dnů
 - Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného
   subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
 - Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 - Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů
   (§ 14 odst.5) - 10 dnů
 - Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 - Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 - Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
   nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 - Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
 Termíny:
 - Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový
   přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 - Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup
   (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 - Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
   Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 Kdo může o informaci požádat
 - je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat
   proč o informaci žádá
 Kdo informaci poskytne
 - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
 Kdy informaci neposkytne
 - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
   (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
   stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
   toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá
 - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem
   provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta,
   nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
 Co musí písemná žádost obsahovat
 - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a 
   kdo ji činí
 - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
 Jaký bude postup povinného orgánu
 - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
   upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
   žadateli do tří dnů
 - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
   nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
 Co když orgán žádosti nevyhoví
 - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
   vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
   nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
   odepřel
 - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
   do 15 dnů od jeho doručení
 Komu se odvolání posílá
 - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
   nebo takové rozhodnutí měl vydal
 Kdo o odvolání rozhodne
 - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
   který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
   samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není
   rada, rozhoduje zastupitelstvo obce)
 - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
   předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
   návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
4
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát