Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Zpracovávané osobní údaje - GDPR

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy,návrhy, žaloby, opatrovnictví, exekuce,
  odvolání 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: protistrany (žalovaní, odpůrci), účastníci
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ÚMě Křivoklát, Okresní a krajské
  soudy, exekutorské úřady, účastníci řízení (nahlížení do spisů), znalci. 
• Doba uchování: 5 let
 
KATASTR NEMOVITOSTÍ
• Účel zpracování: sepisování smluv, řízení o zápisech/výmazech práv do Katastru nemovitostí,       nahlížení do katastru, výpisy z katastru 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (r.č. se souhlasem) 
• Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ÚMě Křivoklát, Katastrální úřad Středočeského            kraje, katastrální pracoviště Rakovník 
• Doba uchování: 5 let
 
PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: řízení o přestupcích 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení 
• Kategorie příjemců údajů: Komise k projednávání přestupků Městysu Křivoklát 
• Doba uchování: 15 let
 
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA
• Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva,
  ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky,
  penzijní fondy, inspektorát práce, Úřad práce, závodní lékař 
• Doba uchování: 5, 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 114/1999 sB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,  V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
   krajiny, v platném znění 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, tj. fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
  platném znění, s původci odpadů. Vedení a zpracování evidence odpadů a způsobu nakládání s 
  nimi a zařízení k nakládání s odpady
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (adresa, IČ, popř. datum narození) 
• Kategorie subjektu údajů: původci odpadů
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: do ukončení nakládání s odpady a následně 5 let po uzavření spisu
  (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 254/2001SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
   některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů s fyzickými i právnickými
   osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchovánÍ: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
   kanalizacích s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) , V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon) s fyzickými i právnickými osobami 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
ŘÍZENÍ VEDENA STAVEBNÍM ÚŘADEM
• Účel zpracování: vedení řízení stavebním úřadem 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: stavebník 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
  svobodném přístupu k informacím 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 15 let
 
VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ DLE ZÁK. Č. 99/2004 SB., O RYBÁŘSTVÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vydávání rybářských lístků 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání rybářského lístku 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát 
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
MATRIKA
• Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Evidence obyvatel úřadů, Ministerstvo vnitra ČR,
  soudy, VZP, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ 
• Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let
 
HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL:
• Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městysu
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 
• Doba uchování: 50 let
 
STÁTNÍ OBČANSTVÍ
• Účel zpracování: evidence státního občanství 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Ministerstvo vnitra ČR 
• Doba uchování: 15 let / 100 let
 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 10 let

Czech POINT
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjetku údajů: fyzické i právnické osoby
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 6 let
 
VOLEBNÍ SEZNAMY:
• Účel zpracování: stálý seznam voličů 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: občané Městysu Křivoklát starší 18 let 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

VOLEBNÍ KOMISE:
• Účel zpracování: zajištění voleb 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
• Účel zpracování: zajištění voleb-vydávání voličských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let
 
EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ
• Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 20 let

 

Odbor evidence obyvatel, matrika, kancelář tajemnice ÚMě Křivoklát

Ekonomický odbor, kancelář tajemnice ÚMě Křivoklát

Kancelář starosty městysu, kancelář tajemnice ÚMě Křivoklát

Stavební odbor Úmě Křivoklát

Mzdová agenda, podatelna kancelář tajemnice ÚMě Křivoklát

Komise k projednávání přestupků, kancelář tajemnice ÚM Křivoklát

Souhlas - SLUŽBA SMS INFO KANÁL PRO OBČANY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Titul, jméno a příjmení:         Zuzana Krausová

E-mailová adresa:                  zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:      +420 604 679 889

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3
1
4
1

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát