Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Zpracovávané osobní údaje - GDPR

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy,návrhy, žaloby, opatrovnictví, exekuce,
  odvolání 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: protistrany (žalovaní, odpůrci), účastníci
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ÚMě Křivoklát, Okresní a krajské
  soudy, exekutorské úřady, účastníci řízení (nahlížení do spisů), znalci. 
• Doba uchování: 5 let
 
KATASTR NEMOVITOSTÍ
• Účel zpracování: sepisování smluv, řízení o zápisech/výmazech práv do Katastru nemovitostí,       nahlížení do katastru, výpisy z katastru 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (r.č. se souhlasem) 
• Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ÚMě Křivoklát, Katastrální úřad Středočeského            kraje, katastrální pracoviště Rakovník 
• Doba uchování: 5 let
 
PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: řízení o přestupcích 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení 
• Kategorie příjemců údajů: Komise k projednávání přestupků Městysu Křivoklát 
• Doba uchování: 15 let
 
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA
• Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva,
  ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: Městys Křivoklát, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky,
  penzijní fondy, inspektorát práce, Úřad práce, závodní lékař 
• Doba uchování: 5, 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 114/1999 sB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,  V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
   krajiny, v platném znění 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, tj. fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
  platném znění, s původci odpadů. Vedení a zpracování evidence odpadů a způsobu nakládání s 
  nimi a zařízení k nakládání s odpady
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (adresa, IČ, popř. datum narození) 
• Kategorie subjektu údajů: původci odpadů
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: do ukončení nakládání s odpady a následně 5 let po uzavření spisu
  (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 254/2001SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
   některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů s fyzickými i právnickými
   osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchovánÍ: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
   kanalizacích s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) , V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon) s fyzickými i právnickými osobami 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
ŘÍZENÍ VEDENA STAVEBNÍM ÚŘADEM
• Účel zpracování: vedení řízení stavebním úřadem 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: stavebník 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
  svobodném přístupu k informacím 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 15 let
 
VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ DLE ZÁK. Č. 99/2004 SB., O RYBÁŘSTVÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vydávání rybářských lístků 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání rybářského lístku 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát 
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
MATRIKA
• Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Evidence obyvatel úřadů, Ministerstvo vnitra ČR,
  soudy, VZP, ČSÚ, ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ 
• Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let
 
HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL:
• Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městysu
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 
• Doba uchování: 50 let
 
STÁTNÍ OBČANSTVÍ
• Účel zpracování: evidence státního občanství 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát, Ministerstvo vnitra ČR 
• Doba uchování: 15 let / 100 let
 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 10 let

Czech POINT
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjetku údajů: fyzické i právnické osoby
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 6 let
 
VOLEBNÍ SEZNAMY:
• Účel zpracování: stálý seznam voličů 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: občané Městysu Křivoklát starší 18 let 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

VOLEBNÍ KOMISE:
• Účel zpracování: zajištění voleb 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
• Účel zpracování: zajištění voleb-vydávání voličských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 5 let
 
EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ
• Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
• Kategorie příjemců údajů: ÚMě Křivoklát
• Doba uchování: 20 let

 

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Křivoklát - záznamy o činnostech zpracování 0823

 

Souhlas - SLUŽBA SMS INFO KANÁL PRO OBČANY

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Titul, jméno a příjmení:         Zuzana Krausová

E-mailová adresa:                  zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:      +420 604 679 889

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát