Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Opravné prostředky

 

Co když orgán žádosti nevyhoví:
 - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě
   pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou
   žadatele, 
 - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci,
   ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým
   informaci odepřel,
 - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to
   nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 Komu se odvolání posílá:
 - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí
   žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal .

 Kdo o odvolání rozhodne :
 - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu
   orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve
   věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní
   rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce),
 - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
   předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal,
 - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však
   podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného
   soudu.

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát