Navigace

Obsah

 
Veškerou projektovou dokumentaci, náčrtky a situační výkresy k žádostem zasílejte nebo přineste osobně ve třech vyhotoveních (stavby v katastrálním území Křivoklát ve dvou vyhotoveních) vždy všechny v originálním provedení.
 
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 Žádost o stavební povolení
 Oznámení záměru
Společné oznámení záměru
Prohlášení stavebníka
 Ohlášení stavby
 Oznámení o užívání stavby
 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 Oznámení změny v užívání stavby
 Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 Ohlášení odstranění
Ohlášení dokončení stavby
 Žádost o dodatečné povolení stavby
 Žádost o povolení stavby před dokončením
 Žádost o povolení změny stavby před dokončením
 Žádost o ověření existence stavby
 Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o přidělení čísla popisného/ evidenčního
Žádost o vyhledání správních dokladů